Algemene verkoopvoorwaarden AgriPartners v.o.f. – versie d.d. 01 juli 2010
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen


1.
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt met AgriPartners bedoeld AgriPartners
v.o.f.
2.
Met “koper” wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die met AgriPartners
een overeenkomst sluit.
3.
Met “Incoterms 2000” wordt bedoeld de door de International Chamber of Commerce
te Parijs opgestelde Incoterms 2000.
4.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle
verkoopovereenkomsten van zaken, vermogensrechten en diensten door AgriPartners
aan de koper.
5.
De uitleg van hetgeen partijen overeenkomen zal plaatsvinden met inachtneming
van de gebruiken tussen ondernemingen die handelen in gedroogde groenten,
kruiden, specerijen, (voedings)ingrediënten
en aanverwante artikelen.
6.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ingeval
van geschil over inhoud of strekking van vertalingen van deze algemene
verkoopvoorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn en zal de uitleg van de
tekst en begrippen zoveel mogelijk plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen
in het internationale handelsverkeer te doen gebruikelijk is.


Artikel 2 – Aanbiedingen


1.
Aanbiedingen door AgriPartners zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval na
ommekeer van twee werkdagen.
2.
Door of namens AgriPartners ter beschikking gestelde illustraties, catalogi,
tekeningen en mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, gewicht,
afmetingen, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en
eigenschappen van de zaken dienen slechts om een algemene
impressie te geven en binden AgriPartners niet.


Artikel 3 – Prijzen


1.
Alle prijzen zijn in euro of een andere internationaal verhandelbare valuta en
op basis van de overeengekomen Incoterms 2000 leveringsconditie.
2.
AgriPartners heeft het recht om in geval van verhoging van een of meer elementen
die deel uitmaken van de geoffreerde verkoopprijs deze door te berekenen aan de
koper.


Artikel 4 – Overeenkomst


Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke bevestiging
hiervan door AgriPartners.


Artikel 5 – Levering


1.
De door AgriPartners genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. AgriPartners
is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van
leveringstermijnen en geven koper in geen geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.


2.
Levering door AgriPartners vindt plaats conform de overeengekomen Incoterms 2000
leveringsconditie. De koper is gehouden onmiddellijk zorg te dragen voor
controle van de geleverde zaken, al dan niet door inschakeling van de
transporteur of een andere persoon die daartoe door de koper van de nodige
instructies dient te worden voorzien.


Artikel 6 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


Zodra de koper in verzuim geraakt, in staat van faillissement of surseance van
betaling geraakt, dan wel een besluit is genomen dat zij zal worden
geliquideerd, is AgriPartners bevoegd om de nakoming van alle verbintenissen
jegens de koper op te schorten en de overeenkomst desgewenst middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat daarvoor enige
schadevergoeding verschuldigd zal zijn.


Artikel 7 – Betaling


1.
De koper dient zorg te dragen voor tijdige betaling conform de overeengekomen
betalingscondities, zonder aftrek of verrekening. De koper is niet bevoegd om
betaling op te schorten om welke reden dan ook.
2.
Indien de koper nalaat zorg te dragen voor tijdige betaling zal hij van
rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling
noodzakelijk is.
3.
Voor elk betalingsverzoek of sommatie, mondeling dan wel schriftelijk, zal het
verschuldigde factuurbedrag worden verhoogd met vijfentwintig euro, exclusief
daarover te berekenen BTW.
4.
Zodra de koper in verzuim is heeft AgriPartners het recht om, zonder nadere
aankondiging, buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. De koper is
gehouden om alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke
incassokosten worden in ieder geval geacht te bedragen 15% van het te incasseren
bedrag met een minimum van € 250, exclusief daarover te berekenen BTW. De koper
is de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
vanaf de dag dat hij in verzuim is.
5.
Zodra de koper in verzuim geraakt is hij gehouden om een contractuele rente van
een procent per kalendermaand te vergoeden aan AgriPartners. De verschuldigde
contractuele rente zal worden berekend over het totale factuurbedrag inclusief
BTW, inclusief de verhoging(en) ingevolge lid 3 van dit artikel, en verhoogd met
de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in lid 4
van dit artikel. De contractuele rente zal worden berekend vanaf de datum dat de
koper in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij geldt dat
een deel van een ingetreden kalendermaand als een volle maand meegerekend zal
worden. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de
contractuele rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat kalenderjaar
verschuldigde contractuele rente.
6.
Alle betalingen van de koper strekken, ongeacht eventuele mededelingen van deze,
ten eerste in mindering op de op dat moment verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten, vervolgens in mindering op de op dat moment verschuldigde
contractuele rente, en tenslotte in mindering op het oudste op dat moment
verschuldigde factuurbedrag.
7.
Zodra de koper in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, dan
wel een besluit is genomen dat zij zal worden geliquideerd, zullen alle

vorderingen van AgriPartners onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.
Als plaats van betaling van alle bedragen op grond van of voortvloeiend uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst, van welke aard dan ook, geldt het kantoor
van AgriPartners te Bunschoten.


Artikel 8 – Reclames


1.
De koper is verplicht om geleverde zaken en emballage bij in ontvangst name te
controleren, desnodig door het uitvoeren van relevante (laboratorium)testen.
Indien de koper van mening is dat AgriPartners of haar leverancier(s) in de
nakoming van haar verbintenis tot levering is tekort gekomen, dient hij daarvan
schriftelijk, met redenen omkleed, mededeling te doen toekomen aan AgriPartners
binnen 72 uur na in ontvangst name. De koper dient aan AgriPartners
bewijsstukken te doen toekomen waaruit blijkt van het tekortkomen.
2.
Na ommekeer van de in het vorige lid vermelde termijn zal tussen partijen als
vaststaand gelden dat AgriPartners zijn verbintenis tot levering is nagekomen.
Het leveren van tegenbewijs door de koper is vanaf dan uitgesloten.
3.
Ongeacht de voorgaande leden van dit artikel zal tussen partijen als vaststaand
gelden dat AgriPartners zijn verbintenis tot levering is nagekomen indien de
koper de zaken heeft gebruikt, ver- of bewerkt dan wel doorgeleverd aan een
derde.
4.
In geen geval is de koper bevoegd de door AgriPartners geleverde zaken te
retourneren, anders dan na schriftelijke toestemming van AgriPartners en onder
nakoming van door AgriPartners bepaalde nadere voorwaarden.
5.
Indien enige reclame door AgriPartners gegrond wordt bevonden, heeft zij de
bevoegdheid om te harer keuze de betreffende zaken te vervangen dan wel de koper
te crediteren voor het betreffende deel van de levering.
6.
De metingen en wegingen zoals die op de door AgriPartners overgelegde facturen
dan wel meet- of weegbrieven zijn vermeld, worden geacht juist te zijn, tenzij
de koper een afwijking van meer dan 2% aantoont, in welk geval de verschuldigde
betaling daaraan zal worden aangepast.


Artikel 9 – Overmacht / force majeur


1.
In geval van overmacht heeft AgriPartners het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer
voordoet, dan wel de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. In geen geval zal AgriPartners tot
enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.
2.
Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die AgriPartners
redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop AgriPartners geen invloed
heeft althans die zich redelijkerwijze aan de macht van AgriPartners onttrekt.
In elk geval wordt onder overmacht begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, watersnood, waterschade, brand, transportmoeilijkheden,onvoorziene
technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen bij AgriPartners dan
wel bij door haar ingeschakelde toeleveranciers en derden, blokkades, in- en
uitvoerverboden al dan niet van gezondheidsautoriteiten, gehele of gedeeltelijke
inbeslagname of opvordering van voorraden bij AgriPartners of bij haar
leveranciers door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan
transportcapaciteit, niet of niet tijdige levering door leveranciers van
AgriPartners, machinestoringen, vernielingen en andere stagnaties in de
bedrijven van AgriPartners dan wel toeleveranciers, alsmede een schaarste, al
dan niet het gevolg van prijsstijgingen van de zaken of overheidsmaatregelen,
waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid


1.
Iedere aansprakelijkheid van AgriPartners voor schade van welke aard dan ook,
direct en indirect, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, wordt uitgesloten.
Op deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade kan tevens een beroep
worden gedaan door het (gewezen) personeel, bestuurders en commissarissen van
AgriPartners, door haar ingeschakelde derden, inclusief erfgenamen en
rechtsopvolgers.
2.
Indien in rechte komt vast te staan dat, niettegenstaande het voorgaande lid,
toch sprake is van aansprakelijkheid voor schade zal de aansprakelijkheid
beperkt zijn tot de uitkering die in het concrete geval wordt gedaan door de
assuradeur van de aansprakelijke op grond van een door deze afgesloten
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.
3.
Indien in rechte komt vast te staan dat, niettegenstaande het eerste lid van dit
artikel, toch sprake is van aansprakelijkheid voor schade, en in het concrete
geval geen uitkering op grond van een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering
volgt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het factuurbedrag, met
inachtneming van eventuele verleende kortingen en reducties en exclusief
transportkosten en BTW, dat gemoeid was met (het betreffende deel van) de
levering.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud


1.
De eigendom van de door AgriPartners geleverde zaken gaat eerst over op de koper
nadat deze al zijn verbintenissen jegens AgriPartners is nagekomen, inclusief
betaling van facturen, contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten.
2.
De door AgriPartners geleverde zaken mogen door de koper in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verwerkt, doch mogen niet
worden verpand aan een derde noch op andere wijze tot zekerheid voor een
vordering van een derde gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming
daarvoor van AgriPartners.
3.
Indien het recht van het land van bestemming van de door AgriPartners geleverde
zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan in
lid 2 van dit artikel is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande
mogelijkheden geacht worden ten behoeve van AgriPartners te zijn bedongen met
dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke
verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 2
bepaalde blijft gelden.
4.
Op eerste verzoek van AgriPartners zal de koper een (bezitloos) pandrecht
vestigen op alle zaken waarin de door AgriPartners geleverde zaken zijn
verwerkt, dan wel waar zij deel van uitmaken.


Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.


Artikel 13 – Geschillenbeslechting


1.
Alle vorderingsrechten jegens AgriPartners, haar werknemers, bestuurders en
commissarissen, door haar ingeschakelde derden, inclusief erfgenamen en
rechtsopvolgers, verjaren door het verloop van één kalenderjaar nadat de
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering zich heeft

2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden beslecht middels arbitrage overeenkomstig het Arbitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
3.
Het Scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal
zijn gelegen in Amersfoort. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse
taal tenzij partijen overeenstemmen de procedure in een andere taal te voeren.
Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid. Samenvoeging van
het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in
art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.
Arbitraal hoger beroep van het arbitraal vonnis is niet mogelijk.
4.
In afwijking van lid 1 heeft AgriPartners het recht om geschillen voor te leggen
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. AgriPartners heeft tevens het recht om
geschillen voor te leggen een andere rechter, binnen of buiten Nederland, die op
grond van de toepasselijke competentieregels bevoegd is.
5.
Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze algemene
verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, en de bepaling vernietigd wordt,
zal deze worden vervangen door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke aard en
strekking. Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen
laat het overige dat partijen zijn overeengekomen in stand.


General Terms and Conditions of Sale AgriPartners v.o.f. – version 01 July 2010
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Article 1 - General

1.
In these General Terms and Conditions of Sale, “AgriPartners” means AgriPartners
v.o.f.
2.
“Purchaser” means the natural person who or legal entity which concludes a
contract with AgriPartners.
3.
“Incoterms 2000” mean the Incoterms 2000 drawn up by the International Chamber
of Commerce in Paris.
4.
These General Terms and Conditions of Sale shall apply to and be part of all
contracts for the sale of goods, proprietary rights and services by AgriPartners
to the Purchaser.
5.
The interpretation of what the parties agree shall take place with due
observance of the customs between companies which trade in dried sub-tropical
fruits, spices, (food) ingredients and related articles.
6.
These General Terms and Conditions of Sale are drafted in the Dutch language. In
the event of a dispute over the contents or purport of translations of these
General Terms and Conditions of Sale, the Dutch text shall be binding, and the
interpretation of the text and terms shall be based as far as possible on what
is customary in international trade.

Article 2 – Offers

1.
Offers by AgriPartners shall be free of obligation and shall lapse in any case
after two working days have passed.
2.
The illustration, catalogues, drawings and statements provided by or on behalf
of AgriPartners in relation to quality, composition, weight, dimensions,
handling in the broadest sense, application possibilities and properties of the
goods serve only to give a general impression and shall not be binding on
AgriPartners.

Article 3 – Prices

1.
All prices are in euro or another internationally negotiable currency and are
based on the agreed Incoterms 2000 delivery term.
2.
In case of an increase in one or more elements which are part of the offered
selling price, AgriPartners shall have the right to pass them on to the
Purchaser.

Article 4 – Contract
A contract shall be concluded by the oral or written confirmation thereof by
AgriPartners.

Article 5 – Delivery

1.
The delivery periods quoted by AgriPartners are indicative. AgriPartners shall
not be liable for loss due to the exceeding of delivery periods, nor shall this
under any circumstances give the Purchaser the right to dissolve the contract.

2.
AgriPartners shall make delivery in accordance with the agreed Incoterms 2000
delivery term. The Purchaser shall see to it that the delivered goods are
inspected immediately, whether or not by engaging the carrier or another person
to whom the Purchaser must give the relevant necessary instructions.

Article 6 – Suspension and dissolution of the contract
As soon as the Purchaser is in default, in a state of insolvency or suspension
of payment, or a decision is taken that it will be liquidated, AgriPartners
shall be entitled to suspend the performance of all obligations vis-à-vis the
Purchaser and, if desired, to dissolve the contract by an extrajudicial
statement, without being liable for any damages in that regard.

Article 7 – Payment

1.
The Purchaser shall assure prompt payment in accordance with the agreed payment
terms, without deduction or setoff. The Purchaser shall not be entitled to
suspend payment for any reason whatsoever.
2.
If the Purchaser fails to assure prompt payment, it shall be in default by
operation of law, without further notice of default being required.
3.
For each request for payment or oral or written warning, the invoice amount due
shall be increased by twenty-five euro, exclusive of the VAT to be charged on
that amount.
4.
As soon as the purchaser is in default, AgriPartners shall have the right,
without further notice, to take measures for extrajudicial collection. The
Purchaser shall reimburse all costs involved in this.
The extrajudicial collection costs shall in any case be deemed to amount to 15%
of the sum to be collected, with a minimum of _ 250, exclusive of the VAT to be
charged on that amount. The Purchaser shall owe the reimbursement for
extrajudicial collection charges from the day that his is in default.
5.
As soon as the Purchaser is in default, it shall pay AgriPartners contractual
interest of one per cent per calendar month. The contractual interest due shall
be charged on the total invoice amount, including VAT, including the increase(s)
pursuant to paragraph 3 of this article, plus the extrajudicial collection costs
due as referred to in paragraph 4 of this article. The contractual interest
shall be charged from the date that the Purchaser is in default until the date
of payment in full, whereby part of a calendar month shall count as a full
month. Each time after the end of a calendar year, the amount on which the
contractual interest is charged shall be increased by the contractual interest
due for that calendar year.
6.
All payments by the Purchaser, regardless of any statements by the latter, shall
first be deducted from the extrajudicial collection costs due at such time, then
from the contractual interest due at such time, and finally from the oldest
invoice amount due at such time.
7.
As soon as the Purchaser is in a state of insolvency or suspension of payment,
or a resolution is passed for its liquidation, all claims of AgriPartners shall
be immediately due and payable.
8.
AgriPartners’s office in Bunschoten shall apply as the place of payment of all
amounts on the basis of or arising from contracts between the parties, of
whatever nature.

Article 8 – Complaints

1.
The Purchaser shall inspect delivered goods and packing materials upon receipt,
if necessary by carrying out relevant (laboratory) tests. If the Purchaser is of
the opinion that AgriPartners or its supplier(s) have failed to comply with
their delivery obligation, it must notify AgriPartners of this in writing,
stating the reasons, within 72 hours of taking delivery. The Purchaser must send
AgriPartners evidence of such failure.
2.
After expiry of the period referred to in the preceding paragraph, it shall be
established between the parties that AgriPartners has complied with its delivery
obligation. From that time, the provision by the Purchaser of evidence to the
contrary shall be excluded.
3.
Irrespective of the preceding paragraphs of this article, it shall be
established between the parties that AgriPartners has complied with its delivery
obligation if the Purchaser has used the goods, treated or processed them, or
delivered them on to a third party.
4.
Under no circumstances shall the Purchaser be entitled to return the goods
delivered by AgriPartners, otherwise than after written permission from
AgriPartners, and subject to compliance with the further conditions set by
AgriPartners.
5.
If AgriPartners considers any complaint as well-founded, it shall be entitled,
at its discretion, to replace the goods or credit the Purchaser for the relevant
part of the delivery.
6.
The measurements and weighings, as stated on invoices or tonnage or weighing
certificates submitted by AgriPartners, shall be deemed as correct, unless the
Purchaser demonstrates a deviation by more than 2%, in which case the payment
due shall be adjusted accordingly.

Article 9 – Circumstances beyond AgriPartners’s control / force majeure

1.
In case of force majeure, AgriPartners shall have the right, without judicial
intervention, to suspend performance of the contract wholly or in part until the
circumstance constituting the force majeure no longer exists, or to dissolve the
contract wholly or in part by means of an extrajudicial statement.
Under no circumstances shall AgriPartners be liable to the purchaser for any
damages.
2.
Force majeure shall mean: any circumstance which AgriPartners could not
reasonably have foreseen, on which AgriPartners has no influence or at least
which is reasonably beyond AgriPartners’s control. Force majeure shall in any
case include war, threat of war, civil war, riots, flooding, water damage, fire,
transport difficulties, unforeseen technical complications, operational
failures, strikes at AgriPartners or at suppliers and third parties engaged by
AgriPartners, blockades, import and export bans, whether or not imposed by
health authorities, total or partial seizure or revendication of stocks at
AgriPartners or at its suppliers by civil or military authorities, lack of
transport capacity, failure to deliver or late delivery by suppliers of
AgriPartners, machinery breakdowns, destruction and other stagnation at the
companies or suppliers of AgriPartners, as well as a scarcity, whether or not
resulting from increases in the prices of goods or government
measures, through which delivery is wholly or temporarily impossible or
hindered.

Article 10 – Liability

1.
Any liability of AgriPartners for losses of any nature, direct or indirect,
including trading loss and consequential loss, shall be excluded. This exclusion
of liability for losses may also be relied upon by (former) personnel, executive
directors and supervisory directors of AgriPartners, by third parties
engaged by it, including heirs and legal successors.
2.
If it should be established at law that, notwithstanding the preceding
paragraph, AgriPartners is nevertheless liable for losses, the liability shall
be limited to the payment made in the actual case by the insurer of the
liability on the basis of a (business) liability insurance policy taken out with
the latter.
3.
If it should be established at law that, notwithstanding the first paragraph of
this article, AgriPartners is nevertheless liable for loss, and in the actual
case no payment follows on the basis of a (business) liability insurance policy,
the liability shall be limited to the invoice amount, with due observance of
any discounts and reductions given, and exclusive of the transport costs and VAT
involved in (the relevant part of) the delivery.

Article 11 – Retention of title

1.
The title to the goods delivered by AgriPartners shall not pass to the Purchaser
until the latter has complied with all its obligations vis-à-vis AgriPartners,
including the payment of invoices, contractual interest and extrajudicial
collection costs.
2.
The goods delivered by AgriPartners may be resold or processed by the Purchaser
in the context of its normal business operations, but may not be pledged to a
third party, nor otherwise used as security for a claim of a third party without
written permission for this from AgriPartners.
3.
If the law of the country of destination of the goods delivered by AgriPartners
has farther-reaching possibilities to retain title than those laid down in
paragraph 2 of this article, these farther-reaching possibilities shall be
deemed by the parties to have been stipulated for AgriPartners, on the
understanding that if it cannot be determined objectively to which farther-
reaching rules this provision relates, the provisions of paragraph 2 above shall
continue to apply.
4.
Immediately upon request by AgriPartners, the Purchaser shall create a (non-
possessory) right of pledge in all goods in which the goods delivered by
AgriPartners have been processed, or of which they are part.

Article 12 – Applicable law
The conclusion and performance of the Contract shall be governed by the laws of
the Netherlands. The applicability of the Vienna Sales Convention is explicitly
excluded.

Article 13 – Dispute resolution

1.
All rights of action against AgriPartners, its employees, executive directors
and supervisory directors, third parties engaged by it, including heirs and
legal successors, shall prescribe through the passage of one calendar year from
the occurrence of the event giving cause for the action.

2.
All disputes which might arise on the basis of the contract in question, or
further contracts which might result therefrom, shall be resolved in accordance
with the Arbitration Regulations of the Netherlands Arbitration Institute.
3.
The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators. The place of
arbitration shall be in Amsterdam. The proceedings shall be conducted in Dutch,
unless the parties agree to conduct the proceedings in a different language. The
Arbitration Tribunal shall decide as good men in all fairness.
Joinder of the arbitration proceeding with another arbitration proceeding as
provided in Section 1046 of the Code of Civil Procedure (Wetboek of Burgerlijke
Rechtsvordering), is excluded. Arbitral appeal from the arbitral award is not
possible.
4.
In departure from paragraph 1, AgriPartners shall have the right to bring
disputes before the competent court in Amsterdam. AgriPartners shall also have
the right to bring disputes before another court in or outside the Netherlands,
which has jurisdiction on the basis of the applicable rules of jurisdiction.
5.
If it should be established that any provision of these General Terms and
Conditions of Purchase is void or voidable, and the provision is voided, such
provision shall be replaced as far as possible by a provision of the same nature
and purport. The voidness or voidance of one of the provisions shall
leave the other agreements between the parties intact.