Algemene inkoopvoorwaarden AgriPartners v.o.f. – versie d.d. 1 juli 2010

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 - Algemeen


1.
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt met “AgriPartners” bedoeld AgriPartners
v.o.f.
2.
Met “verkoper” wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die met
AgriPartners een overeenkomst sluit.
3.
Met “Incoterms 2000” wordt bedoeld de door de International Chamber of Commerce
te Parijs opgestelde Incoterms 2000.
4.
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle
koopovereenkomsten van zaken, vermogensrechten en diensten door AgriPartners van
de verkoper.
5.
De uitleg van hetgeen partijen overeenkomen zal plaatsvinden met inachtneming
van de gebruiken tussen ondernemingen die handelen in gedroogde groenten,
kruiden, specerijen, (voedings)ingrediënten en aanverwante artikelen.
6.
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ingeval
van geschil over inhoud of strekking van vertalingen van deze algemene
inkoopvoorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn en zal de uitleg van de
tekst en begrippen zoveel mogelijk plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen
in het internationale handelsverkeer te doen gebruikelijk is.


Artikel 2 – Prijzen
Alle prijzen zijn in euro of een andere internationaal verhandelbare valuta en
op basis van de overeengekomen Incoterms 2000 leveringsconditie.


Artikel 3 – Overeenkomst


1.
Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke bevestiging
hiervan door AgriPartners.
2.
AgriPartners heeft de bevoegdheid een overeenkomst middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat zij daarvoor enige
schadevergoeding verschuldigd zal worden aan de verkoper, indien de verkoper in
staat van faillissement of surseance wordt verklaard, onder curatele
wordt geplaatst dan wel derdenbeslag wordt gelegd onder AgriPartners ten laste
van de verkoper.
3.
AgriPartners heeft tevens de bevoegdheid om de overeenkomst middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat zij daarvoor enige
schadevergoeding verschuldigd zal worden aan de verkoper, indien zich een
omstandigheid van imprévision dan wel overmacht voordoet.
4.
Onder overmacht wordt in het kader van dit artikel verstaan: iedere
omstandigheid die AgriPartners redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien,
waarop AgriPartners geen invloed heeft althans die zich redelijkerwijze aan de
macht van AgriPartners onttrekt. In elk geval wordt hier onder overmacht
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade,
brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties,
bedrijfsstoringen, werkstakingen bij AgriPartners dan wel bij door haar
ingeschakelde toeleveranciers en derden, blokkades, in- en uitvoerverboden al
dan niet van gezondheidsautoriteiten, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of
opvordering van voorraden bij AgriPartners door burgerlijke of militaire
overheid, gebrek aan transportcapaciteit, machinestoringen, vernielingen en
andere stagnaties in de bedrijven van AgriPartners.


Artikel 4 – Levering


1.
De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn bindend. Zonder schriftelijke
toestemming van AgriPartners is het de verkoper niet toegestaan eerder dan het
overeengekomen tijdstip te leveren.
Bij te late levering heeft AgriPartners recht op schadevergoeding in verband met
de vertraging. De schadevergoeding wordt in ieder geval geacht te bedragen een
procent per kalenderweek van de waarde van de te laat geleverde zaken waarbij
geldt dat elk deel van een ingetreden kalenderweek zal worden meegerekend als
een hele week, een en ander onverminderd het recht van AgriPartners
om volledige schadevergoeding te vorderen.
2.
Levering vindt plaats conform de overeengekomen Incoterms 2000
leveringsconditie. Totdat levering heeft plaatsgevonden blijven de zaken voor
rekening en risico van de verkoper, ongeacht of AgriPartners al dan niet heeft
zorggedragen voor transport. De verkoper zal zorgdragen voor verzekering
van de zaken gedurende transport en opslag tot op het moment van levering aan
AgriPartners.
3.
De verkoper is gehouden om bij levering de benodigde documenten en certificaten
te overleggen van de autoriteiten, waaronder begrepen douane en gezondheids- en
keuringsautoriteiten, waaruit blijkt dat de zaken zonder enige belemmering en
zonder dat aan verdere formaliteiten van overheidswege behoeft te worden voldaan

door AgriPartners kunnen worden verhandeld of verwerkt voor menselijke consumptie

binnen de Europese Unie.


4.
De verkoper is voorts gehouden om ervoor te zorgen dat geleverde zaken, mede
conform de wettelijke eisen, zorgvuldig en deugdelijk zijn verpakt, zijn
voorzien van een THT-datum, zijn voorzien van alle wettelijk vereiste
aanduidingen, vrij zijn van vreemde voorwerpen, verontreinigingen en voor de
gezondheid schadelijke stoffen en voldoen aan de wettelijk
voorgeschreven temperatuurseisen.
5.
De verkoper draagt er zorg voor dat de ingekochte goederen worden bewaard en
vervoerd onder minimaal de wettelijk gestelde temperaturen en voorwaarden en dat
de koelketens niet onnodig worden onderbroken. De verkoper controleert en
registreert regelmatig de temperatuur van de koelen vriescel en het
temperatuurverloop tijdens het transport naar AgriPartners. Op eerste verzoek
zal de verkoper een afschrift verstrekken aan AgriPartners voor alle terzake
gedane registraties.
6.
De verkoper is gehouden voor alle geleverde zaken een HACCP- en/of GMP-systeem
dan wel een van toepassing zijnde hygiënecode te hanteren dat is afgestemd op de
werkzaamheden, het volume en de aard van de zaken van de verkoper. De verkoper
is gehouden om op alle punten van bereiding, behandeling, opslag dan wel
distributie van zaken, materialen of apparatuur die in aanraking komt met de
geleverde zaken aan de ten kantore van AgriPartners geldende wet- en
regelgeving te voldoen en dit zonodig op eerste verzoek van AgriPartners aan te
tonen.
7.
Indien de verkoper tekort komt in de nakoming van de verbintenissen volgend uit
dit artikel is hij verplicht de door AgriPartners geleden schade te vergoeden.


Artikel 5 – Betaling


1.
AgriPartners zal zorgdragen voor betaling na verloop van de door partijen
afgesproken termijn. De bancaire kosten samenhangend met (internationale)

betaling zijn voor rekening van de verkoper.


2.
AgriPartners heeft het recht om haar vorderingen op de verkoper te verrekenen
met verschuldigde betalingen aan de verkoper. AgriPartners is bevoegd om
betaling op te schorten totdat de verkoper aan al zijn verplichtingen jegens
haar heeft voldaan.
3.
AgriPartners zal in geen geval in verzuim geraken dan nadat zij eerst
schriftelijk in gebreke is gesteld door de verkoper waarbij haar een termijn van
ten minste dertig dagen wordt gegeven om alsnog na te komen. Deze termijn van
dertig dagen zal op verzoek van AgriPartners eenmaal met eenzelfde
aantal dagen worden verlengd indien zij te kennen geeft aan de verkoper de
betreffende tijd nodig te hebben om alsnog na te kunnen komen.
4.
Indien AgriPartners in verzuim is geraakt is zij slechts gehouden tot vergoeding
van wettelijke rente over het factuurbedrag exclusief transportkosten, BTW en
overige heffingen van overheidswege uit van welke aard dan ook alsmede exclusief
eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
5.
Indien sprake is van meerdere vorderingen van de verkoper op AgriPartners, is de
laatste bevoegd om te bepalen op welke vordering een betaling in mindering
strekt.
6.
Als plaats van betaling van alle bedragen op grond van of voortvloeiend uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst, van welke aard dan ook, geldt het kantoor
van AgriPartners te Bunschoten.


Artikel 6 – Reclames


1.
AgriPartners heeft gedurende dertig dagen nadat de zaken zijn uitgeladen de
gelegenheid om het geleverde te controleren. Indien AgriPartners van mening is
dat de verkoper in de nakoming van zijn verbintenis tot levering is tekort
gekomen zal deze tezamen met AgriPartners zorgdragen voor inspectie.
2.
Ook nadat de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel is verstreken en
eerst na ver- of bewerking van de zaken dan wel levering aan afnemers van
AgriPartners aan het licht komt dat de verkoper is tekort gekomen in de nakoming
van zijn verbintenis, is AgriPartners bevoegd om op grond hiervan
schadevergoeding te vorderen van de verkoper.
3.
AgriPartners is steeds bevoegd de door de verkoper geleverde zaken te
retourneren indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de
verbintenis tot levering waarna de verkoper gehouden is reeds door AgriPartners
betaalde bedragen te retourneren dan wel een creditfactuur te verstrekken voor
ter zake onbetaald gebleven zaken.
4.
Na reclame heeft AgriPartners de bevoegdheid om voor rekening van de verkoper de
betreffende zaken te doen vervangen dan wel is de verkoper gehouden AgriPartners
schadeloos te stellen voor het betreffende deel van de levering.
5.
De metingen en wegingen zoals die op de door de verkoper overgelegde facturen
dan wel meet- of weegbrieven zijn vermeld, moeten juist zijn en bij elke
afwijking daarvan in negatieve zin voor AgriPartners zal de verschuldigde
betaling conform worden verminderd.


Artikel 7 – Overmacht / force majeur


1.
De verkoper kan zich enkel beroepen op overmacht indien hij bewijst dat de
overmacht opleverende gebeurtenis buiten zijn invloedssfeer heeft
plaatsgevonden, dat hij de gebeurtenis niet kon voorzien ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen en dat hij alles in het werk
heeft gesteld om zijn verbintenis op alternatieve wijze na te komen.
2.
Onder overmacht wordt in geen geval iets anders verstaan dan oorlog,
volksoproer, en natuurrampen. Stakingen bij de verkoper dan wel zijn
leveranciers alsmede niet tijdige levering door zijn leveranciers vormen geen
overmacht.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid


1.
De verkoper is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook en zonder
enig beperking die AgriPartners lijdt als gevolg van de tussen partijen gesloten
overeenkomst. De verkoper is gehouden om zijn aansprakelijkheid voor zodanige
bedragen te verzekeren als te doen gebruikelijk is in de Europese
voedingsmiddelenindustrie.
2.
De verkoper vrijwaart AgriPartners jegens alle aanspraken van derden wegens
gebreken in de door hem of zijn tussenkomst geleverde zaken. De verkoper
garandeert voorts dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op (intellectuele)
eigendomsrechten van derden. De verkoper zal zich daartoe op eerste verzoek van
AgriPartners stellen in een eventuele gerechtelijke of arbitrale procedure. De
verkoper is tevens gehouden om AgriPartners te vrijwaren voor alle kosten
gemoeid met een dergelijke gerechtelijke of arbitrale procedure, inclusief de
integrale kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 9 – Toepasselijk recht Op de totstandkoming en uitvoering van de
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10 – Geschillenbeslechting


1.
Alle vorderingsrechten van AgriPartners, haar werknemers, bestuurders en
commissarissen, door haar ingeschakelde derden, inclusief erfgenamen en
rechtsopvolgers, verjaren eerst na verloop van vijf kalenderjaren nadat de
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering zich heeft
voorgedaan.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut.
3.
Het Scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal
zijn gelegen in Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.
Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid. Samenvoeging van
het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten. Arbitraal hoger
beroep van het arbitraal vonnis is niet mogelijk.
4.
In afwijking van lid 1 heeft AgriPartners het recht om geschillen voor te leggen
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. AgriPartners heeft tevens het recht om
geschillen voor te leggen aan een andere rechter, binnen of buiten Nederland,
die op grond van de toepasselijke competentieregels bevoegd is.


5.
Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze algemene
inkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, en de bepaling vernietigd wordt,
zal deze worden vervangen door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke aard en
strekking. Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen laat
het overige dat partijen zijn overeengekomen in stand.


General Terms and Conditions of Purchase AgriPartners Companies – version 01
July 2010

GENERAL TERMS AND CONDITION OF PURCHASE
Article 1 - General

1.
In these General Terms and Conditions of Purchase, “AgriPartners” means
AgriPartners v.o.f.
2.
“Seller” means the natural person or legal entity that concludes a contract with
AgriPartners.
3.
“Incoterms 2000” mean the Incoterms 2000 drawn up by the International Chamber
of Commerce in Paris.
4.
These General Terms and Conditions of Purchase shall apply to and be part of all
contracts for the sale of goods, proprietary rights and services by the Seller
to AgriPartners.
5.
The interpretation of what the parties agree shall take place with due
observance of the customs between companies that trade in dried vegetables,
herbs, spices, (food) ingredients and related articles.
6.
These General Terms and Conditions of Purchase are drafted in the English
language. In the event of a dispute over the contents or purport of translations
of these General Terms and Conditions of Purchase, the English text shall be
binding, and the interpretation of the text and terms shall be based as far as
possible on what is customary in international trade.

Article 2 – Prices
All prices are in euro or another internationally negotiable currency and are
based on the agreed Incoterms 2000 delivery term.

Article 3 – Contract

1.
A contract shall be concluded by the oral or written confirmation thereof by
AgriPartners.
2.
AgriPartners shall be entitled to dissolve a contract by way of an extrajudicial
statement, without being liable to the Seller for any damages, if the Seller is
declared to be in a state of insolvency or is granted a suspension of payment,
is placed in receivership or a garnishment order is issued against
AgriPartners at the Seller’s expense.
3.
AgriPartners shall also be entitled to dissolve the contract by way of an
extrajudicial statement, without being liable to the Seller for any damages, if
a circumstance of unforeseeability or force majeure should occur.
4.
In the context of this article, force majeure means: any circumstance which
AgriPartners could not reasonably have foreseen, on which AgriPartners has no
influence, or at least which is reasonably beyond AgriPartners’s control. In any
case, force majeure shall include war, threat of war, civil war, riots,
flooding, water damage, fire, transport difficulties, unforeseen technical
complications, interruptions of business operations, strikes at AgriPartners or
the suppliers and third parties it has engaged, blockades, import and export
bans, whether or not imposed by health authorities, total or partial seizure or
revendication of stocks from AgriPartners by civil or military authorities, lack
of transport capacity, machinery breakdowns, destruction and other forms of
stagnation in the companies of AgriPartners.


01 July 2010
Article 4 – Delivery

1.
The delivery periods quoted by the Seller shall be binding. Without written
permission from AgriPartners, the Seller shall not be allowed to deliver before
the agreed time. In the event of late delivery, AgriPartners shall be entitled
to claim delay damages. The damages shall in any case be deemed to amount to one
per cent per calendar week of the value of the goods delivered late,
whereby each part of a calendar week shall count as a whole week, all this
without prejudice to AgriPartners’s right to claim full damages.
2.
Delivery shall be made in conformity with the agreed Incoterms 2000 delivery
term. Until delivery has been made, the goods shall remain at the expense and
risk of the Seller, whether or not AgriPartners has provided for transport. The
Seller shall provide for the insuring of the goods during transport and
storage until the time of delivery to AgriPartners.
3.
On delivery, the Seller shall submit the necessary documents and certificates of
the authorities, which include customs and health and inspection authorities,
showing that the goods can be traded or processed for human consumption within
the European Union without any obstacle and without AgriPartners having to
fulfil further government formalities.
4.
The Seller shall also ensure that, also in conformity with the statutory
requirements, delivered goods are carefully and soundly packed, provided with a
‘best before’ date, provided with all marks required by law, are free of foreign
objects, contamination and substances which are hazardous to health, and
meet the legally prescribed temperature requirements.

5.
The Seller shall ensure that the purchased goods are stored and transported
under at least the temperatures and conditions prescribed by law, and that the
refrigeration chains are not unnecessarily interrupted. The Seller shall
regularly check and register the temperature of the cold store or freezing store
and the course of the temperature during transport to AgriPartners. The Seller
shall provide AgriPartners with a copy of all registrations made immediately
upon request.
6.
The Seller shall use a HACCP and/or GMP system or an applicable hygiene code for
all delivered goods which is geared to the work activities, the volume and the
nature of the Seller’s goods. The Seller shall comply with the laws and
regulations prevailing at the office of AgriPartners with regard to
all aspects of preparation, handling, storage or distribution of goods,
materials or equipment that comes in contact with the delivered goods and, if
necessary, demonstrate this immediately upon request by AgriPartners.
7.
If the Seller should fail to perform the obligations following from this
article, it shall compensate the loss suffered by AgriPartners.

Article 5 – Payment

1.
AgriPartners shall see to it that payment is made after expiry of the period
agreed by the parties. The bank charges connected with (international) payment
shall be payable by the Seller.
2.
AgriPartners shall be entitled to set off its claims against the Seller against
payments owed to the Seller. AgriPartners shall be entitled to suspend payment
until the Seller has fulfilled all its obligations
vis-à-vis AgriPartners.

3.
Under no circumstances shall AgriPartners be in default until it has first been
put in default in writing by the Seller, whereby it is given a period of at
least thirty days in which it can still comply. At AgriPartners’s request, this
thirty-day period shall be extended once by the same number of days if it has
notified the Seller that it needs that time to still be able to comply.
4.
If AgriPartners is in default, it will only be required to pay statutory
interest on the invoice amount, exclusive of transport costs, VAT and other
government levies of whatever nature, and exclusive of any extrajudicial
collection costs.
5.
Should the Seller have several claims against AgriPartners, the latter shall be
entitled to determine the claim from which a payment is to be deducted.
6.
AgriPartners’s office in Bunschoten shall apply as the place of all payments on
the basis of or arising from contracts, of whatever nature.

Article 6 – Complaints

1.
AgriPartners shall have the opportunity to inspect the goods for thirty days
after the goods have been unloaded. If AgriPartners is of the opinion that the
Seller has failed to comply with its delivery obligation, the latter shall
provide for inspection together with AgriPartners.
2.
If it should also come to light after the period referred to in the first
paragraph of this article has expired, and for the first time after processing
or treatment of the goods or delivery to customers of AgriPartners, that the
Seller has failed to perform its obligations, AgriPartners shall be entitled to
claim damages from the Seller on this basis.
3.
AgriPartners shall always be entitled to return goods delivered by the Seller in
the event of a failure to comply with the delivery obligation by which the
Seller is bound, after which the Seller shall refund amounts already paid by
AgriPartners or to provide a credit note for the relevant unpaid goods.
4.
After complaining, AgriPartners shall be entitled to have the goods in question
replaced at the Seller’s expense, or the Seller shall be required to compensate
AgriPartners for the relevant part of the delivery.
5.
The measurements and weighings, as stated on the invoices or tonnage or weighing
certificates
submitted by the Seller, must be correct, and for each deviation therefrom to
AgriPartners’s disadvantage, the payment due shall be reduced accordingly.

Article 7 – Circumstances beyond the Seller’s control / force majeure

1.
The Seller may rely on force majeure only if it proves that the event causing
the force majeure took place beyond its control, that it could not foresee the
event at the time the contract between the parties was concluded and that it has
made every effort to comply with its obligation in an alternative
manner.
2.
Under no circumstances shall force majeure mean anything other than war, popular
uprising and natural disasters. Strikes at the Seller’s business or at its
suppliers, as well as late delivery by its suppliers, shall not constitute force
majeure.

General Terms and Conditions of Purchase Page 4 AgriPartners Companies – version
01 July 2010


Article 8 – Liability

1.
The Seller shall be liable for all losses, of whatever nature and without any
limitation, suffered by AgriPartners as a result of the contract concluded
between the parties. The Seller shall insure its liability for such amounts as
is customary in the European food industry.
2.
The Seller shall indemnify AgriPartners for all claims of third parties due to
defects in the goods delivered by it or through its intervention. The Seller
also guarantees that the goods delivered to not infringe on the (intellectual)
property rights of third parties. Immediately upon request by
AgriPartners, the Seller shall institute possible court or arbitration
proceedings for such purpose as a plaintiff. The Seller shall also indemnify
AgriPartners for all costs involved in such court or arbitration proceedings,
including the total costs of legal assistance and extrajudicial costs.

Article 9 – Applicable law
The formation and performance of the contract shall be governed by the laws of
the Netherlands.

Article 10 – Dispute resolution

1.
All rights of action of AgriPartners, its employees, executive directors and
supervisory directors, third parties engaged by it, including heirs and legal
successors, shall prescribe only when five calendar years have passed since the
occurrence of the event giving cause for the claim.
2.
All disputes which might arise on the basis of the contract in question, or
further contracts which might result therefrom, shall be resolved in accordance
with the Arbitration Regulations of the Netherlands Arbitration Institute.
3.
The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators. The place of
arbitration shall be in Amsterdam. The proceedings shall be conducted in
English. The Arbitration Tribunal shall decide as good arbitrators in all
fairness. Joinder of the arbitration proceeding with another arbitration
proceeding as provided in Section 1046 of the Code of Civil Procedure (Wetboek
of Burgerlijke Rechtsvordering), is excluded. Arbitral appeal from the arbitral
award shall not be possible.
4.
In departure from paragraph 1, AgriPartners shall have the right to put disputes
before the competent court in Amsterdam. AgriPartners shall also have the right
to put disputes before another court in or outside the Netherlands, which has
jurisdiction on the basis of the applicable rules of jurisdiction.
5.
If it should be established that any provision of these General Terms and
Conditions of Purchase is void or voidable, and the provision is voided, such
provision shall be replaced as far as possible by a provision of the same nature
and purport. The voidness or voidance of one of the provisions shall
leave the other agreements between the parties intact.